D.H. Trójka
zbieraj punkty twoje punkty nagrody kontakt

regulamin programu

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEYClub® organizowanego przez    D.H. "TRÓJKA".

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez SKLEP "TRÓJKA". W programie lojalnościowym pod nazwą OKEYClub®, skierowanym do Klientów SKLEPU "TRÓJKA".

punkty2.jpg

Regulamin OKEYClub®

Postanowienia ogólne.

 • Regulamin organizowanego przez firmę TRÓJKA (zwanym dalej „Organizatorem”) programu lojalnościowego OKEYClub® (zwanego dalej „Programem”), przeznaczonego dla Stałych Klientów, jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy uczestnikiem programu a Organizatorem.
 • W programie można brać udział po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu stosownej karty zgłoszeniowej. Podpisując kartę zgłoszeniową Klient zawiera równocześnie umowę z organizatorem programu OKEYClub®. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.
 • Uczestnikiem programu może być każda osoba będąca Klientem sklepów należących do firmy TRÓJKA.
 • Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym uczestników programu za pośrednictwem sklepu, strony internetowej www.skleptrojka.pl lub w korespondencji bezpośredniej.
 • Poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej uczestnik udziela zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych programu OKEYClub®, swoich danych figurujących na karcie zgłoszeniowej przez Organizatora, a także firmy będące partnerami Organizatora.
 • Uczestnik programu OKEYClub® gromadzi punkty za zakupy dokonane w sklepie należącym do firmy TRÓJKA. Zgromadzone punkty uczestnik może zamienić na towary bądź usługi zamieszczone w katalogu OKEYClub®.
 • Organizator może wyłączyć poszczególne sklepy z programu OKEYClub®, ale czynić to będzie w wyjątkowych przypadkach i na okres przejściowy. Za dokonywanie zakupów w tym sklepie nie można uzyskać punktów OKEYClub®.
 • Sklepy uczestniczące w programie OKEYClub® są oznakowane emblematem OKEYClub®.

    Warunki przystąpienia, karta OKEYClub®.

 • Osoba przystępująca do programu OKEYClub po wypełnieniu i podpisaniu stosownej „karty zgłoszeniowej” staje się uprawniona do udziału w programie oraz do korzystania w karty OKEYClub® – służącej gromadzeniu punktów.
 • Uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę zgłoszeniową podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce „adres” musi podać swój dokładny adres prywatny. Nie przyjmujemy zgłoszeń z adresem skrytki pocztowej lub miejsca pracy. Karta zgłoszeniowa bez podpisu jest nieważna. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych lub błędnych.
 • Na karcie OKEYClub® figuruje numer karty. Każdy z uczestników posiada oddzielny numer karty. Karta nie może być używana przez osoby trzecie niebędące posiadaczami karty OKEYClub®. Przez osoby trzecie rozumie się osoby nieżyjące we wspólnym gospodarstwie domowym z właścicielem karty. Organizator zastrzega sobie prawo zakwestionowania punktów zdobytych przez osobę trzecią.
 • Każdy uczestnik może korzystać tylko z jednej karty.
 • Karta OKEYClub® nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 • Za kartę OKEYClub® pobierana jest opłata w wysokości 2 zł.

    Zgubienie, zniszczenie, kradzież karty.

 • W przypadku zgubienia, trwałego uszkodzenia lub kradzieży karty OKEYClub® trzeba o tym powiadomić Organizatora. Organizator podejmie dalsze działania w celu zablokowania karty i wystawienia nowej wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 • Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia karty, jeżeli uczestnik tego faktu nie zgłosił. Organizator gwarantuje uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych punktów po 24 godzinach od chwili zgłoszenia.
 • Jeżeli uczestnik kartę zgubi, zostanie mu ona skradziona lub ulegnie trwałemu uszkodzeniu, to – o ile fakt ten zgłosi – jest uprawniony do otrzymania nowej karty. Po otrzymaniu takiej informacji Organizator blokuje kartę zagubioną. Kartę zablokowaną nie można dalej używać. W chwili odnalezienia karty zablokowanej Klient powinien skontaktować się z organizatorem celem podjęcia dalszych kroków.
 • Dotychczas zgromadzone punkty OKEYClub® zostaną automatycznie zapisane na nowej karcie.
 • W przypadku odnalezienia wycofanej karty OKEYClub® należy ją niezwłocznie doręczyć do Organizatora lub zniszczyć. Karta jest trwale zablokowana i nie można jej używać.
 • Posiadacz karty może skorzystać z wymiany najwyżej 3 razy. Zasadność wymiany Organizator ma prawo zbadać.
 • Za wymianę karty zgubionej / zniszczonej / skradzionej pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.K

Korzystanie z karty OKEYClub®

Gromadzenie punktów na karcie OKEYClub®.

 • Punkty OKEYClub® można zdobywać w sklepie należącym do firmy TRÓJKA.
 • W celu zapisania punktów na karcie uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu. Punkty OKEYClub® za zakupy dokonane w placówce Organizatora są zapisywane w systemie automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji. Korzystanie z punktów jest możliwe po 24 godzinach od momentu dokonania transakcji.
 • Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza karty. O ile przy wymianie punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą punktów zapisanych posiadaczowi karty nie były rzeczywiste zakupy posiadacza, to punktów takich nie można wymienić i Organizator ma prawo zatrzymać kartę i wstrzymać wydanie prezentu do czasu wyjaśnienia sprawy.
 • Posiadacz karty, który nie ma jej przy dokonywaniu zakupów lub z jakichkolwiek względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się wydrukowanie rachunku kasowego przez kasjera, nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonany zakup nie mogą być wpisywane na kartę OKEYClub® na podstawie później przedstawionego rachunku.
 • Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami OKEYClub® mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu rachunków kasowych.
 •             Warunkiem uczestnictwa w programie OKEYClub® jest również przestrzeganie przez posiadacza karty przepisów odnośnie stosowania karty. Jeżeli posiadacz karty naruszy warunki regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie karty wraz z punktami.
 • W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania punktów (np. programy partnerskie, promocje) Organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem sklepu, strony www.skleptrojka.pl lub w bezpośredniej korespondencji.


         
        Wymiana punktów OKEYClub® na prezenty.

 • Punkty OKEYClub® mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej Produktami) wyszczególnione w katalogu OKEYClub®. Nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę.
 • Produkty mogą być zamawiane lub odbierane bezpośrednio w sklepie.
 • Przedstawiony w katalogu asortyment produktów może ulegać zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym lub wycofania poszczególnych produktów z katalogu. W przypadku wycofania produktu z katalogu Organizator zwraca na konto Uczestnika punkty OKEYClub® za niezrealizowane zamówienie.
 • Organizator zachowuje możliwość udostępnienia za punkty OKEYClub® innych produktów, niefigurujących w katalogu, a objętych promocją. O warunkach takich akcji informuje on uczestników za pośrednictwem sklepu, strony www.skleptrojka.pl lub w bezpośredniej korespondencji.
 • Wartość produktów wyrażona w punktach OKEYClub® jest podana w katalogu i jest niezmienna w okresie ważności katalogu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w wartości produktów wyrażonych w punktach OKEYClub®, jak też asortymentu w przypadku wydania nowego katalogu.
 • Pracownik sklepu Organizatora przy wymianie punktów na nagrodę, może prosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości.
 • Jeżeli uczestnik wybierze produkt, który można odebrać bezpośrednio w sklepie, to po odjęciu odpowiedniej ilości punktów lub w przypadku produktów objętych promocją wiązaną odjęciu punktów i uiszczeniu opłaty, może odebrać produkt na miejscu. Ilość produktów do odbioru natychmiastowego składowanych w sklepach jest ograniczona.
 • Organizator realizuje zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku produktu w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami (przerwa w produkcji, strajk, kataklizm itp.)
 • Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem produktu za punkty ciążą na uczestniku.

 
    Zwroty i reklamacje.

 • Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje kwit. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek reklamacji związanej z reklamacją zamówienia to istnienie tego kwitu jest warunkiem zbadania sprawy przez organizatora.
 • Prawo zwrotu zamówionego prezentu przysługuje uczestnikowi tylko w przypadku jego uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem. W celu złożenia reklamacji Uczestnik musi w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu skontaktować się z Organizatorem. Organizator nie przyjmuje zwrotów produktów noszących ślady zużycia.
 • Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej.
 • Jakiekolwiek reklamacje związane z realizacją zamówienia Organizator przyjmuje wyłącznie do 60 dni od daty złożenia zamówienia.    

    Nieprzepisowo zdobyte karty i punkty OKEYClub®

 • Kartę OKEYClub® uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie karty zgłoszeniowej zawierającej nierzeczywiste dane lub w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez Organizatora karta jest blokowana.
 •  Nieprzepisowo zdobytymi punktami OKEYClub® są w szczególności te, które uzyskano w drodze handlu nimi lub, jeżeli podstawą zapisu były transakcje zakupowe nienależące do posiadacza karty, lub też, jeżeli punkty zostały zgromadzone w inny, sprzeczny z postanowieniami regulaminu sposób.
 • Jeżeli uczestnik do operacji wymiany punktów zamierza użyć nieprzepisowo zdobytej karty OKEYClub® lub usiłuje dokonać przekazania (transferu) na własną kartę punków z karty skradzionej, zagubionej, lub własnej karty uprzednio zablokowanej, to czyn ten kwalifikuje się jako ciężkie naruszenie umowy i w takim przypadku karta jest blokowana. Wymiana punktów z karty zablokowanej jest niemożliwa.
 • Wobec osoby usiłującej zamienić punkty OKEYClub® zdobyte nieprzepisowo lub punkty ze skradzionej karty lub zagubionej karty Organizator ma prawo wszcząć postępowanie wyjaśniające.

    Oferta katalogu OKEYClub®

 • Organizator przy zestawieniu katalogu, doborze produktów i ich opisie kieruje się możliwie największą troską o pełną satysfakcję Klienta, ale nie można go obciążać odpowiedzialnością za ich jakość i stopień użyteczności.
 • Zdjęcia i parametry ujęte w katalogu mają charakter informacyjny. Prezent mogą też stanowić akcesoria, ale wyłącznie wyszczególnione w katalogu. W skład prezentu nie wchodzi np. zainstalowanie potrzebnych baterii.
 • Prezenty figurujące w katalogu są do dyspozycji na miarę posiadanych zasobów. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym, jak również wycofania produktu z katalogu. Uczestnik będzie powiadomiony o zmianie asortymentu bądź o wycofaniu produktu poprzez sklep, stronę www.skleptrojka.pl lub w bezpośredniej korespondencji.    

    Promocje OKEYClub® i współpraca z partnerami.

 • Kierując się interesem lepszego sukcesu programu OKEYClub® Organizator ma prawo ogłaszania promocji lub akcji na okres przejściowy, dla których wprowadza stronę trzecią jako partnera na czas trwania promocji. O oddzielnych przepisach takich akcji Organizator informuje Uczestników w formie reklamy w sklepach, na stronie www.skleptrojka.pl lub w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na okres przejściowy Organizator ma prawo ustalić przepisy odbiegające od ogólnych, ale nie mogą one naruszać interesu Uczestników.
 • Dla jak najbardziej pomyślnego funkcjonowania programu OKEYClub® oraz zapewnienia obsługi Klientów na jak najwyższym poziomie Organizator może włączyć do programu inne przedsiębiorstwa w charakterze partnera. Partner poprzez jego uczestnictwo w programie może stać się jednostką przydzielającą i ewentualnie wymieniającą punkty. O włączeniu partnera Organizator informuje uczestników z wyprzedzeniem.    

    Ważność kart i punktów OKEYClub®

 • Punkty OKEYClub® utrzymują ważność w okresie pięciu lat kalendarzowych.
 • W stosunku do klientów, którzy nie korzystają z karty przez okres połowy roku Organizator rezerwuje sobie prawo ograniczenia ważności punktów i/lub karty OKEYClub®. 

    Likwidacja programu OKEYClub®

 • Organizator może dowolnie zadecydować o zakończeniu programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
 • Obwieszczenie zakończenia programu musi być prze Organizatora wystawione we wszystkich sklepach w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę upływu terminu wymiany punktów.
 • Po upływie 60 dni okresu końcowego, punktów OKEYClub® nie można już gromadzić. 
Dom Handlowy "TRÓJKA" s.c.  ul. Mickiewicza 6B, 33-170 Tuchów  tel./fax:14 652 5805  email: trojka@trojka.home.pl